Opis katalogowy druków. Literatura. Skróty 

Opis zawiera kolejno:

Typ: rodzaj obiektu np. ulotka, afisz, druk reklamowy, zaproszenie, akcydens

Hasło: może to być nazwa miejscowości, regionu; mogą być również różne hasła tematyczne, w przypadku portretów nazwiska osób itp.

Przynależność administracyjna: miejscowości podajemy generalnie w układzie powiatów w obecnym podziale administracyjnym - na pierwszym miejscu siedziba powiatu, potem nazwa województwa w układzie od 1999 roku w podziale na 16 województw, zaś w nawiasie nazwa województwa w układzie z lat 1975-1999 w podziale na 49 województw

W przypadku miejscowości z dawnych kresów wschodnich ("Kresy - ") podajemy podział administracyjny z okresu II RP, dla miejscowości położonych poza obszarem II RP według państw (Białoruś, Litwa, Łotwa, Rosja, Ukraina). Dla miejscowości w obecnych granicach Polski nie będącymi gminami dodatkowo podajemy siedzibę gminy (po województwie). W przypadku Ukrainy dodatkowo podajemy przynależność regionalną (Wołyń, Podole, Kijowskie=Kijowszczyzna, Bukowina, Zaporoże, Galicja Wschodnia, Zadnieprze itp.)

Tytuł: jeśli posiada, podajemy tytuł oryginalny na obiekcie albo pochodzący z innego źródła (rzadziej domniemany) i wtedy występuje w nawiasie [...]

Autor: autor obiektu (projektant, fotograf, rysownik itp.), jeśli jest podany

Cykl (seria): jeśli dotyczy i jest ustalony

Sygnatura: informacja o sygnowaniu przez autora obiektu np. w przypadku rycin (grafik) zwykle możliwa: na płycie, ołówkiem na rycinie (w obrębie kompozycji lub pod kompozycją) czy nadrukowana (typograficznie) informacja o autorze na karcie (tablicy) etc.

Wydawca: jeśli dotyczy i jest ustalony

Drukarnia: jeśli dotyczy i jest ustalona

Nakładca: jeśli dotyczy i jest ustalony

Datowanie: orientacyjne, jeśli nie wynika z opisu lub innych źródeł

Technika: niekiedy podajemy rodzaj techniki graficznej i informacja czy pozycja jest barwna albo kolorowana, rzadziej o rodzaju techniki druku, jeśli brak tej informacji oznacza, że obiekt jest drukiem jednobarwnym zwykle czarno-białym odbitym (wykonanym) na papierze. Zaznaczamy, jeśli obiekt jest na kartonie, tekturze, płótnie itp.

Wymiar: orientacyjna wielkość obiektu w mm, odpowiednio jego wysokość i szerokość najczęściej mierzoną według lewego oraz dolnego marginesu albo w największym wymiarze wysokości i szerokości gdy wymiary takie znacznie różnią się od wymiarów lewego oraz dolnego marginesu Przy obiektach ilustrowanych dodatkowo podajemy wymiar kompozycji tj. samego przedstawienia ikonograficznego (widoku = ilustracji=ansicht=bild=image)

Z: pochodzenie (proweniencja) obiektu, jeśli są znane

Stan zachowania: podajemy opis stanu jako sumę cech/wad obiektu z zaznaczeniem istotniejszych wad lub cech obiektu

Kryteria opisu stanu zachowania:

- Pozycja w stanie wyśmienitym: stan idealny (6) bez wad, bez śladów używania, jak nowa (Mint, Uncirculated (UNC), unzirkuliert)

- Pozycja w bardzo ładnym stanie: stan prawie idealny (+5), bardzo nieznaczne wady, niemalże jak nowa (nieużywana) (Nearly Mint, Nearly Uncirculated, fast unzirkuliert)

- Pozycja w ładnym stanie: stan bardzo dobry (5), bardzo nieznaczne, w zasadzie nieistotne wady (Extremely Fine, vorzüglich)

- Pozycja w dość ładnym stanie: stan - bardzo dobry (-5), mało istotne, nieznaczne wady (Very Fine, sehr schön)

- Pozycja w stanie więcej niż dobrym: stan pomiędzy bardzo dobrym a dobrym (4/5), dość nieistotne, niezbyt znaczne wady (Choice Fine, mäßig schön)

- Pozycja w stanie co najmniej dobrym: stan co najmniej dobry (+4), niezbyt istotne wady (Fine, schön)

- Pozycja w stanie dobrym: stan dobry (4), dość istotne wady (Very Good, sehr gut)

- Pozycja w stanie mniej niż dobrym: stan - dobry (-4), istotne wady pozycji (Good, gut)

- Pozycja w stanie więcej niż dostatecznym: stan pomiędzy dobrym a dostatecznym (3/4), bardzo istotne wady (Fair Good, zwischen mäßig erhalten und gut)

- Pozycja w stanie co najmniej dostatecznym: stan co najmniej dostateczny (+3), dość słaby stan, wyjątkowo istotne wady, prawie destrukt (Fair, mäßig erhalten)

- Pozycja w stanie dostatecznym: stan dostateczny (3), słaby stan, duże wady karty, w zasadzie destrukt (Poor, gering erhalten)

Condition/Zustand

+

English

Mint, Uncirculated (UNC)

Nearly Mint, Nearly Uncirculated

Extremely Fine

Very Fine

Choice Fine

Fine

Very Good

Good

Fair Good

Fair

Poor

-

Deutsch

unzirkuliert

fast unzirkuliert

vorzüglich

sehr schön

mäßig schön

schön

sehr gut

gut

zwischen mäßig erhalten und gut

mäßig erhalten

gering erhalten

Polski

stan idealny (6) bez wad, bez śladów używania, jak nowy

bardzo ładny: stan prawie idealny (+5), bardzo nieznaczne wady, niemalże jak nowy (nieużywany)

ładny: stan bardzo dobry (5), bardzo nieznaczne, w zasadzie nieistotne wady

dość ładny: stan - bardzo dobry (-5), mało istotne, nieznaczne wady

więcej niż dobry: stan pomiędzy bardzo dobrym a dobrym (4/5), dość nieistotne, niezbyt znaczne wady

co najmniej dobry: stan co najmniej dobry (+4), niezbyt istotne wady

dobry: stan dobry (4), dość istotne wady

mniej niż dobry: stan -dobry (-4), istotne wady

więcej niż dostateczny: stan pomiędzy dobrym a dostatecznym (3/4), bardzo istotne wady

co najmniej dostateczny: stan co najmniej dostateczny (+3), dość słaby stan, wyjątkowo istotne wady, prawie destrukt

dostateczny: stan dostateczny (3), słaby stan, duże wady karty, w zasadzie destrukt


Informacja o autorze:
jeśli posiada i ustalono oraz jest to jakoś istotne, dotyczy autora projektu, fotografa, litografa itp. wraz ze skrótową informacją o latach życia, rodzaju działalności artystycznej i odsyła się do dostępnego, zwykle jednego, podstawowego źródła (zwykle słowników artystów) używając hasła: "zob."

Literatura:
niekiedy odsyłamy również do podania literatury, gdzie reprodukowano obiekt lub szczegółowo go opisano

Uwagi:
inne dodatkowe informacje np. o nakładzie pozycji, przyczynie wydania i okolicznościach z tym związanych czy też o dekoracyjności pozycji albo opisie przedstawianego obiektu

Numer:
numer pozycji odpowiadający numerowi na naszej stronie www, gdzie jest reprodukowana

Cena:
cena w zł

Opisy katalogowe są dokonane według powyższych zasad i podanej kolejności, jednakże z oczywistych względów nie obejmują wszystkich elementów tego schematu (zwykle schemat opisu zawiera jedynie część powyższych elementów opisu lub brak jest odpowiednich informacji), dokonujemy je z naszą najlepszą wiedzą i możliwie największą rzetelnością.


Literatura:

Wykorzystana literatura do której odsyłamy celem bliższej informacji dot. autorów projektów, rzadziej innych osób. Tekst z cytowanej literatury z zaznaczeniem strony pracy zwykle jest podawany w sposób sparafrazowany (a nie dosłowny) w opisach głównie w polu "Uwagi".

Podano następujące pozycje pod skrótami:

Benezit
- E. Bénézit: Dictionnaire critique et documentaire des Peintres Sculpteurs Dessinateurs et Graveurs [...]. T.1-14. Paris: Gründ, 1999.

Cygan
- Wiktor Krzysztof Cygan: Oficerowie Legionów Polskich 1914-1917. Słownik biograficzny. T.1-5. Warszawa: Barwa i Broń, 2005-2007.

Dawni pisarze
- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. Przewodnik biograficzny i bibliograficzny. T.1-5. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i in., 2000-2004.

DBE
- Deutsche biographische Enzyklopädie (DBE). T.1-10. München: Deutscher Taschenbuch Verlag; K. G. Saur, 2001.

Duda-Koza, Pawłowicz 2008
- Agata Duda-Koza, Weronika Pawłowicz: Tylko z Polską. Druki ulotne z okres powstań śląskich i plebiscytu w zbiorach Biblioteki Śląskiej. Katowice: Biblioteka Śląska, 2008.

Encyklopedia Krakowa
- Encyklopedia Krakowa. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

Encyklopedia Kresów
- Encyklopedia Kresów. Kraków: Wydawnictwo Kluszczyński, [2004].

Encyklopedia powstania warszawskiego t.5 -
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T.5, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego A-Kö. Warszawa: "Bellona"; Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939-1945", 2002.

Encyklopedia Powszechna Orgelbranda
- Encyklopedia Powszechna. T.1-28. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1985. Przedruk footoofsetowy wydania wydawnictwa S. Orgelbranda w Warszawie z lat 1859-1868.

Encyklopedia Warszawy
- Encyklopedia Warszawy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.

Encyklopedia Wrocławia
- Encyklopedia Wrocławia. Wydanie 3. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2006.

Grajewski 1994
- Ludwik Grajewski: Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX w. i początku XX w. (do 1918r.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Indeks 2
- Indeks artystów plastyków absolwentów i pedagogów wyższych uczelni plastycznych oraz członków ZPAP działających w latach 1939-1996. Wrocław: Komitet Leksykonu Artystów Plastyków, 1997.

Katalog portretów
- Katalog portretów osobistości polskich i obcych w Polsce działających. T.1-8 + Suplementy. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1990-1998.

Leksykon Historii Polski
- Leksykon Historii Polski. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995.

MEW
- Mała Encyklopedia Wojskowa. T.1-3. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967-1971.

Paszta, Sętowski 2012 - Andrzej Paszta, Juliusz Sętowski: Przypinki kwestarskie i cegiełki w Częstochowie w latach 1915-1924. Częstochowa: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne. Oddział im. Władysława Terleckiego; Muzeum Częstochowskie, 2013.

Pietras 2012 - Pamiątka dnia tego. Konstytucja 3 Maja w zbiorach Hieronima Marka Pietrasa. Kielce: Muzeum Historii Kielc, 2012.

SAP
- Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966) [...]. T.1-8. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1998-2007.

SAP 1972
- Słownik artystów plastyków. Artyści plastycy Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945-1970. Słownik biograficzny. Warszawa: Okręg Warszawski ZPAP, 1972.

Saur
- Saur. Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. K G Saur München-Leipzig. T.1 w tej edycji ukazał się w 1992 (początek edycji 1983 w NRD) i jest kontynuowany do nadal, największy i najlepszy słownik artystów świata, edycja obejmie ponad 200 tomów.

Saur. Index
- Saur. Allgemeines Kunstlerlexikon. Bio-bibliographischer Index A-Z; zob. jw.

SGKP
- Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T.1-15. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986-1987 (przedruk footoofsetowy wydania: Warszawa: F. Sulimierski i W. Walewski [i inne], 1880-1902).

SPKP
- Słownik Pracowników Książki Polskiej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

SPKP Suplement
- Słownik Pracowników Książki Polskiej. Suplement. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

SPPP
- Słownik pseudonimów pisarzy polskich XVI w.-1970r. T.1-5. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1994-1998.

SPTK - Słownik polskich teologów katolickich. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej [i inne]. T.1 - do nadal.

Szarejko - Piotr Szarejko: Słownik lekarzy polskich XIX wieku. Warszawa: Towarzystwo Lekarskie Warszawskie i inne, 1991-2001. T.1-6.

Th.B.
- Ulrich Thieme, Felix Becker: Allgeimeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. T.1-37. Leipzig: E. A. Seemann, 1907-1950 reedycja 1992.

Vol.
- Hans Vollmer (red.): Allgeimeines Lexikon der bildenden Künstler der XX. Jahrhunderts. T.1-6. Leipzig: E. A. Seemann, 1953-1962 reedycja 1992.

WEPWN
- Wielka Encyklopedia PWN. T. 1-31. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001-2005.

WET
- Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 1995.

Wolanin 2016 - Thomas R. Wolanin: Polish charity labels & placards. Arlington: Thomas R. Wolanin, 2016.