Opis katalogowy - Wykaz literatury i skrótów:

ang. - angielski
AiF - Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe
bl. pęk. - blok pęknięty
B. - Band
BCW - Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. T. 1-3. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 1984-2001 (t.3 do litery Q) - do nadal.
bibl. - biblioteczna
Bibliografia 1901-1917 - Bibliografia dla dzieci i młodzieży 1901-1917. Literatura polska i przekłady. Warszawa: Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy, 2005.
BP
 1901-1939 - Bibliografia polska 1901-1939. T. 1 i następne. Warszawa: Biblioteka Narodowa, od 1986 do nadal.

BHP - Bibliografia historii Polski XIX i XX w. Warszawa: Wydawnictwo DiG, od 2000 do nadal.
BN - Biblioteka Narodowa
BWA - Biuro Wystaw Artystycznych
CKCW - Centralny Katalog Czasopism Wojskowych. T. 1-2. Warszawa: Czasopisma Wojskowe, 1967, 1969 (opracowali Regina Hancko i Zenon Rutkowski, zaś t.2 również Kazimierz Zieliński; Wojskowe Centralna Biblioteka Wojskowa).
Chojnacki 1970 - Chojnacki Władysław: Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939-1945. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
Chojnacki 2005 - Chojnacki Władysław: Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945. Warszawa: Wydawnictwo LTW, 2005.
Ciborska 2000 - Elżbieta Ciborska: Leksykon polskiego dziennikarstwa. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, 2000.
Cieślakiewicz, Falkowska, Paczkowski 1984
 - Cieślakiewicz Jadwiga, Falkowska Hanna, Paczkowski Andrzej: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1984.

cm - centymetry
Corpus - Corpus studiosorum Universitatis Iagellonicae 1850/51-1917/18. T. 3. Kraków: Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Księgarnia Akademicka 1999-2015
cz. - część

Cz. - Czytelnik
DBE - Deutsche biographische Enzyklopädie (DBE). T. 1-10. München: Deutscher Tschenbuch Verlag; K. G. Saur, 2001.
DPP 
- Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski. T. 1-5. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i inne, 2000-2004.
ded. - dedykacja

dł. - długopisu
Dobroszycki 1962 - Dobroszycki Lucjan: Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945. Opracował Lucjan Dobroszycki; przy współudziale Wandy Kiedrzyńskiej; pod kierownictwem naukowym Stanisława Płoskiego. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1962.
Druk. - drukiem, drukarnia
Encyklopedia Krakowa - Encyklopedia Krakowa. Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
Encyklopedia muzyczna - Encyklopedia Muzyczna PWM. [T. 1-12 z dodatkami]. Kraków: Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, 1998-2012 [t. 1-12; dodatki do nadal].
Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii - Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii. Pod redakcją Kazimierza Dopierały. T.1-5. Toruń: Oficyna Wydawnicza Kucharski, 2003-2005.
ex. - exlibris

faks. - faksymilia
fot. - fotografie
Fotografowie 1946-2006 - Fotografowie 1946-2006. Słownik biograficzny fotografów polskich (członków ZPAF). Warszawa: Związek Polskich Artystów Fotografików, 2006.
fr. - fragment

franc. - francuski
Gd. - Gdańsk
GiW - Gebethner i Wolff
gł. - główny, głównie
Góra, Woźniakowski 2008 - Góra Barbara, Woźniakowski Krzysztof: Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2008.
grzb. - grzbiet
IBL - Instytut Badań Literackich
IH - Instytut Historii (Historyczny)
il. - ilustracje
Instyt. - Instytut
IŚ - Instytut Śląski w Opolu
j. - język
Jagielska 1996 - Jagielska Elżbieta: Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1996.
Jakubek 2004 - Jakubek Mariusz: Prasa krakowska 1795-1918. Bibliografia. Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
Jarowiecki 1978 - Jarowiecki Jerzy: Katalog krakowskiej prasy konspiracyjnej 1939-1945. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1978.
Jarowiecki, Wójcik 1992 - Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. Kraków: nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1992.
k. - kartki, karty

kart.- karton
KAW - Krajowa Agencja Wydawnicza
KiW - Książka i Wiedza
kolor. - kolorowe
Kowalik - Kowalik Jan: Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939 roku. T.1-5. Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1976-1988.
Kr. - Kraków
kr. - kredki
"Kraj" - Spółdzielczy Instytut Wydawniczy Kraj
Ks. - Księgarnia
KAP 1930 - Księga Adresowa Polski (Wraz z W.M. Gdańskiem) Dla Handlu, Przemysłu, Rzemiosł i Rolnictwa = Annuaire de la Pologne (Y Compris la V.L. de Dantzig) pour la Commerce, L'Industrie, les Métiers et L'Agriculture. 1930. Warszawa: Towarzystwo Reklamy Międzynarodowej, [1930].
Kaszubina 1967 - Kaszubina Wiesława: Bibliografia prasy łódzkiej 1863-1944. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.
KśW - Księgarnia św. Wojciecha
Księga rzemiosła - Księga rzemiosła polskiego. [Warszawa]: Informacja Gospodarcza "Ingos" Spółdzielnia Wydawnicza, 1949.
L. - Lwów
Lerski 2004 - Lerski Tomasz: Syrena Record. Pierwsza polska wytwórnia fonograficzna = Poland's first recording company 1904-1939. New York, Warsaw: Editions "Karin", [2004].
Lewandowska 1993 - Stanisława Lewandowska: Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945. Warszawa: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 1993.
LSW - Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza

Ł. - Łódź
Łoza 1 - Łoza Stanisław (red.): Czy wiesz kto to jest [1]. Warszawa: Główna Księgarnia Wojskowa, 1938.
maszp. powiel. - maszynopis powielony
MAW - Młodzieżowa Agencja Wydawnicza
min. - minimalnie
Miszczuk 1983 - Marian Miszczuk: Spis tytułów prasy harcerskiej 1911-1939. Warszawa: Zespół Historyczny GK ZHP, 1983.
Mroczkowski, Nowosad-Łaptiew 1979
 - Mroczkowski Władysław, Nowosad-Łaptiew Halina: Polska prasa konspiracyjna 1939-1945. Prasa Powstania Warszawskiego 1944. Katalog. Warszawa: [Centralne Archiwum KC PZPR], 1979.

Nakł. - nakład, nakładem
niem. - niemiecki
NK - Nasza Księgarnia
nr - numer
O. - Opole
obw.- obwoluta
oł. - ołówek
okł. - okładka
opr. - oprawa
oprac. - opracował
Oracki 1983 - Tadeusz Oracki: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku). Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 1983
Oss. / Ossolineum - Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo

P. - Poznań
Paczkowski 1980 - Paczkowski Andrzej: Prasa polska w latach 1918-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
PAX - Instytut Wydawniczy PAX.
PIB - Baumgartner Gabriele (opr.): Polski Indeks Biograficzny. Polnischer Biographischer Index. Polish Biographical Index. T. 1-4. München: K. G. Saur, 1998.
piecz. - pieczątka
PIW - Polski Instytut Wydawniczy
pl. - plany
pł. - płótno
pod red. - pod redakcją
pol. - polski
Polonica zagraniczne - Polonica zagraniczne. Bibliografia za okres od września 1939 do 1955 roku. T. 1-5. Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1975-2003.
portr. - portret, portrety

ppł. - półpłótno
Pr. Nauk. - Prace Naukowe
przeł. - przełożył
PSB - Polski słownik biograficzny. T. 1- . Kraków: Polska Akademia Umiejętności, potem Polska Akademia Nauk oraz wspólnie, 1935 do nadal.
psk. - półskóra

PTPN - Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
"Rój" - Towarzystwo Wydawnicze "Rój"
Rypson 2017 - Piotr Rypson: Czerwony monter. Mieczysław Berman. Grafik, który zaprojektował polski komunizm. Kraków: Wydawnictwo Karakter, 2017.
rys. - rysunki

SBDPRR Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego. T. 1-3 (do litery K). Warszawa: "Książka i Wiedza" (t. 3 Muzeum Niepodległości, cop. 1992), 1978-1992).
SBTP T.1
 - Słownik biograficzny teatru polskiego 1765-1965. [T. 1]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.

SBTP T.2 - Słownik biograficzny teatru polskiego 1900-1980. T. 2 Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994.
SiT - Sport i Turystyka
sk. - skóra
ŚIN - Śląski Instytut Naukowy w Katowicach
Słabczyńscy 1992 - Wacław i Tadeusz Słabczyńscy: Słownik podróżników polskich. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1992.
Słownik muzyków polskich
 - Słownik muzyków polskich. T. 1-2. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964-1967.
SPTK - Słownik polskich teologów katolickich. T. 1-9. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej (potem Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego), 1981-2006.

t. - tom
tekt. - tektura
tab. - tabele
tabl. - tablice
TEM - Trzaska, Evert, Michalski
TN - Towarzystwo Naukowe
UAM - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
UJ - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
UŁ - Uniwersytet Łódzki
UMCS - Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
UMK - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
uszk. - uszkodzony
UŚ - Uniwersytet Śląski w Katowicach
v. - von
V. - Verlag
W. - Warszawa
WE PWN - Wielka Encyklopedia PWN. T. 1-31. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001-2005.
WET - Zofia Radwańska-Paryska, Witold Henryk Paryski: Wielka Encyklopedia Tatrzańska. Poronin: Wydawnictwo Górskie, 1995.

WIH - Wojskowy Instytut Historyczny
WL - Wydawnictwo Literackie
WLub. - Wydawnictwo Lubelskie
Wolański 2003 - Wolański Ryszard: Pop, rock, jazz, folk. Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. T. 1-3. Warszawa: Agencja Artystyczna MTJ, 2003.
WP - Wiedza Powszechna
WPoz. - Wydawnictwo Poznańskie
WPPiBL: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 1-10. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne i inne, 1994-2007.
Wr. - Wrocław

WSB - Wielkopolski słownik biograficzny. Warszawa; Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
WSiP - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

WUP - Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 1-4. Warszawa: Ośrodek Przetwarzania Informacji, 1998-2002.
Wyd. - Wydawnictwo, wydanie

z. - zeszyt
Zieliński 1932 - Stanisław Zieliński: Mały słownik pionierów polskich kolonialnych i morskich. Podróżnicy, odkrywcy, zdobywcy, badacze, eksploratorzy, emigranci - pamiętnikarze, działacze i pisarze migracyjni. Warszawa: [nakładem Instytutu Wydawniczego Ligi Morskiej i Kolonjalnej?], 1932 (1933 na przedniej okładce).
złoż. - złożone

ZN - Zeszyty Naukowe
ŻIH - Żydowski Instytut Historyczny
Żynda 1970 - Bolesław Żynda: Bibliografia wydawnictw Księgarni św. Wojciecha 1895-1969. W 75-lecie działalności wydawniczej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1970.